查看拼音

和杨侍郎初至郴州纪事书情题郡斋八韵

旌节下朝台,分圭从北回。jīng jié xià cháo tái,fēn guī cóng bĕi huí。

城头鹤立处,驿树凤栖来。chéng tóu hè lì chù,yì shù fèng qī lái。

旧路芳尘在,新恩馹骑催。jiù lù fāng chén zài,xīn ēn rì qí cuī。

里闾风偃草,鼓舞抃成雷。lĭ lǘ fēng yăn căo,gŭ wŭ biàn chéng léi。

吏散山禽啭,庭香夏蕊开。lì sàn shān qín zhuàn,tíng xiāng xià ruĭ kāi。

郡斋堪四望,壁记有三台。jùn zhāi kān sì wàng,bì jì yŏu sān tái。

人讶征黄晚,文非吊屈哀。rén yà zhēng huáng wăn,wén fēi diào qū āi。

一吟梁甫曲,知是卧龙才。yī yín liáng fŭ qū,zhī shì wò lóng cái。

诗人简介

刘禹锡(772-842),字梦得,汉族,中国唐朝彭城(今徐州)人,祖籍洛阳,唐朝文学家,哲学家,自称是汉中山靖王后裔,曾任监察御史,是王叔文政治改革集团的一员。唐代中晚期著名诗人,有“诗豪”之称。他的家庭是一个世代以儒学相传的书香门第。政治上主张革新,是王叔文派政治革新活动的中心人物之一。后来永贞革新失败被贬为朗州司马(今湖南常德)。据湖南常德历史学家、收藏家周新国先生考证刘禹锡被贬为朗州司马其间写了著名的“汉寿城春望”。► 782篇诗文

诗文推荐

盛德岂功,一祖六宗。

钦翼燕诒,社享是崇。

万意齐精,假斋惟恭。

率礼周旋,福禄来同。

何须更举扬,全体露堂堂。

溼暑时时雨,薰风阵阵香。

秧针初透水痕浅,蒲刀欲剪柳丝长。

双六盘中休喝彩,分明触事恰相当。

道绝名言,法离闻见。

打破虚空,成七八片。

直饶锢鏴完全,也是由基副箭。

倡予和汝,爰得我所。

何斯违斯,自贻伊阻。

维寿伊何,圣德日新。

维慈伊何,祐于后人。

迺范斯金,迺镂斯珉。

皇举玉趾,从于尧门。

春晦西峰雁塔开,香云清梵彻昭回。

初疑咒钵降龙出,终似军持注水来。

百穀根茎流慧润。

四郊氛祲卷暘灾。

守臣无状均灵贶,如验元非赞变才。

太微渊默严不动,斗为其车运中央。

四序回旋变造化,一杓直指无偏傍。

柄臣比之号八柱,一柱难阙各有当。

绍熙元年图旧德,更公玉麟使过国。

屹然山立天子重,列作八柱扶天极。

天极尊严物有道,不减不溢常不忒。

均劳于外天阙柱,至今朝廷虚衮舄。

皇皇辟君明如日,安用动威偃禾木。

奉以甘露太和液,饮太液亲寿益公,虽老归致太平万物好。

圣明代,海县澄清。

惠化洽寰瀛。

时康岁足,治定功成。

遐迩贺升平。

嘉坛上,昭事神灵。

荐明诚。

报本禅云亭。

俎豆列牺牲。

宸心蠲洁,明德荐惟馨。

纪鸿名。

千载播天声。

燔柴毕,云罕回仙仗,庆鸾辂还京。

八神扈跸,四隩来庭。

嘉气覆重城。

殊常礼,旷古难行。

遇文明。

仁恩苏品汇,沛泽被簪缨。

祥符锡祚,武库永销兵。

育群生。

景运保千龄。

念昔童稚,汎然若舟。

惟我与君,孤诣同修。

博文约礼,匪遨匪游。

子方盛年,遽赴玉楼。

君不见年年三月千丛媚,紫烂红繁夸胜异。

寻常人戴满头归,醉折狂分不为贵。

枝闲叶尽根空培,人情皆待明年开。

化工自有呼魂术,霜前唤下琼瑶台。

王母亲将金粉傅,麻姑齐借霓裳来。

主人盖是神仙才,不然此物胡为而来哉。

二姬劝酒谁引满,长洲懒吏先举杯。

多感同年与攀折,吟诗欲谢难轻发。

青宫校书方遁迹,代我作歌如锦拆。

他年吾辈功业成,与君共作骑鲸客。

披风兮崇丘,玩月兮方舟。

一身不羁兮太平时节,八纮无碍兮清白谁俦。

一帐谁将罩太虚,但怜雁字不堪书。

江山尽在光华里。

宇宙真成浑沌初。

险地岂容呈坎壈,荒林无复露空疎。

皇情怅东{舟世}。

羽斾拂南廛夏云清朝景。

秋风扬早蝉。

饮和陪下席。

论道光上筵。

化人之心固甚难,自化之心更不易。

化人可以程限之,自化元须有其志。

在心为志者何人,今日得之于广利。

三十年前识师初,正见把笔学草书。

崩云落日千万状,随手变化生空虚。

海北天南几回别,每见书踪转奇绝。

近来兼解作歌诗,言语明快有气骨。

坚如百炼钢,挺特不可屈。

又如千里马,脱缰飞灭没。

好是不雕刻,纵横冲口发。

昨来示我十馀篇,咏杀江南风与月。

乃知性是天,习是人。

莫轻河边羖fG,飞作天上麒麟。

但日新,又日新,李太白,非通神。

赫赫翼祖,受命于天。

德迈三代,威加八埏。

陟配上帝,明社告虔。

流光垂裕,于万斯年。

渊默元成,至虚不盈。

体天地之含光,十方昭彻;

用阴阳之变态,万像崝嵘。

百战瘢知风雨信,垂头兀兀老升平。

庙宇更新,轮奂岂敞。

神灵如在,英资飒爽。

执事进截,降升俯仰。

威得翼翼,虔祈歆乡。

往来与月为俦,舒展和天也蔽。

庆绪千重秀。

鸿源万里长。

无时犹戢翼。

有道故韬光。

盛德必有后。

仁义终克昌。

明星初肇庆。

大电久呈祥。

丈二钢钉,八尺铁橛。

插在眼中,犹自不瞥。